เช็คบัญชีรายชื่อ ข้าราชการครู เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากราชการเน…

อ่านต่อ...