ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ประกาศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.เรื่อง แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

อ่านต่อ...