‪ครม.เห็นชอบเลื่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ ต่อสื่อมวลชนว่า ‪คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเลื่อนการเปิ…

อ่านต่อ...