สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจสถานศึกษา เกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0, ร., มส.

หนังสือด่วนที่สุด สพฐ. ที่ ศธ.04010/ว1369 เรื่อง สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจสถานศึกษา เกี่ยวกับก…

อ่านต่อ...