หลักสูตรอบรมออนไลน์ สามารถนับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้ (ทำ ว.21 ได้)

การขอเลื่อนวิทยฐานะตามแนว ว.21 ตามหลักเกณฑ์ ว.21/2560 คุณครูจะต้องมีชั่วโมงอบรมอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมงซึ่งการอบรมนั้น ๆ จะได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาด้วยซึ่งก็มีหลายหน่วยงานที่เปิดการอบรมออนไลน์ให้ครูได้เก็บชั่วโมงการอบรมที่ได้รับการรับรองดังนี้

1.หลักสูตรวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2เข้าสู่บทเรียน
2.หลักสูตรสุจริตไทยเข้าสู่บทเรียน
3.หลักสูตรครูผู้สอนเพศวิถีเข้าสู่บทเรียน
4.หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท.เข้าสู่บทเรียน
5.หลักสูตรกรรมการคุมสอบ/กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ o-net สทศ.เข้าสู่บทเรียน
6.หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนเข้าสู่บทเรียน
7. หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่นเข้าสู่บทเรียน
8.หลักสูตร กพร.เข้าสู่บทเรียน
9.หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เข้าสู่บทเรียน
10. หลักสูตร สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐเข้าสู่บทเรียน

Related posts