สพม.40 จัดทำ แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น เรื่อง COVID-19 รับเกียรติบัตรผ่าน E-mail

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิดส์ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้และวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ที่ https://forms.gle/5ajSLouAxCxpBU889

โดยเกียรติบัตรจะได้รับลายเซ็นต์ของ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts