สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจสถานศึกษา เกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0, ร., มส.

หนังสือด่วนที่สุด สพฐ. ที่ ศธ.04010/ว1369 เรื่อง สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจสถานศึกษา เกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0, ร., มส.
ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

Related posts