สทศ. เปิดระบบยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562, GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2563

สทศ. เปิดระบบยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562, GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2563

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แจ้งปิดระบบประกาศผล GAT/PAT เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง

โดยนักเรียนสามารถเข้าระบบ GAT/PAT ได้อีกครั้งในวันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นไป นั้น ผลจากการตรวจสอบคะแนน GAT ส่วนที่ 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีผู้เข้าสอบจำนวนหนึ่งได้คะแนนเพิ่มขึ้น ส่วนการตรวจสอบวิชาอื่นๆ รวมทั้ง

GAT ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ผลการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศผลสอบตามที่ประกาศไว้แล้ว หากผู้เข้าสอบท่านใดมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบผลคะแนน ให้ยื่นคำร้องผ่านระบบยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนน http://www.serviceapp.niets.or.th/nietspettition/ 

มีกำหนดการดังนี้
– O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 และ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 เมษายน 2563
– วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 เมษายน 2563
ทั้งนี้ สทศ. จะทำการตรวจสอบและยืนยันผลการตรวจสอบคะแนน โดยแจ้งกลับทางอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Related posts