สกศ.เผยผลวิจัยความต้องการกำลังคนลดต่อเนื่อง 6 ปี

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า สกศ.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)ทำการศึกษาวิจัยแนวโน้มความต้องการกำลังคนรายจังหวัด พ.ศ.2563-2568 โดยพบว่าแนวโน้มความต้องการจ้างงาน พ.ศ.2563-2568 เกือบทุกจังหวัดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีเพียง 2 จังหวัดที่มีแนวโน้มต่างจากจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดชัยนาทที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดนนทบุรีที่มีแนวโน้มลดลงจนถึง พ.ศ.2567 และเปลี่ยนแน้วโน้มเป็นต้องการเพิ่มขึ้นใน พ.ศ.2568

ดร.อุษณีย์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายได้เฉลี่ยตามวุฒิการศึกษา ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า ผู้มีงานทำที่จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แต่เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของรายได้ระหว่าง ม.ปลาย  กับ ปวช. พบว่า เมื่อจบการศึกษาตอนอายุ 17 ปี ผู้จบ ม.ปลาย จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 6,613 บาทต่อเดือน ขณะที่ผู้จบ ปวช.มีรายได้เฉลี่ย 8,167 บาทต่อเดือน ซึ่งมากกว่า 1,553 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 23.48 % และ เมื่อทำงานมีประสบการณ์มากขึ้น ความแตกต่างระหว่างรายได้ของทั้ง 2 วุฒิจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยผู้ที่จบวุฒิ ปวช.จะมีรายได้สูงกว่าถึงร้อยละ 49.81% ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดเจนว่า ถ้าเลือกเรียน ปวช.แล้วออกมาทำงาน จะมีรายได้มากกว่าผู้ที่ใช้วุฒิ ม.6 ทำงาน ซึ่งอยากให้นักเรียน และพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ใช้ข้อมูลนี้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจว่าจะให้บุตร หลาน เลือกเรียนต่อสายสามัญศึกษา หรือ สายอาชีพ.

เดลินิวส์

https://www.dailynews.co.th/education/767509

Related posts