ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ตามหนังสือที่อ้างถึง – ๔ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ทราบและถือปฏิบัติ นั้น
ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศน์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
๒. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ ตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลาการดําเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามข้อ ๑
๓. คําขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศน์ได้ยื่นไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๔ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันที่ หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่นี้ใช้บังคับ แต่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ดาว์นโหลดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ว11/2564 ได้ที่นี่

Related posts