มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เปิดรับสมัครหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บป. แล้วก็หลักสูตรอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/pr/recruitment/

Related posts