พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 เมษายน 2563 ในปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

>>>>> พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 <<<<<

Related posts