ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล : นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
วันเกิด : 19 กรกฎาคม 25XX

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา :โรงเรียนชุมชนบ้านซับสมอทอด (ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน)

มัธยมศึกษาต้น – ปลาย :โรงเรียนหนองไผ่

ปริญญาตรี : สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)