ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ เรื่องมาตรการช่วยเหลือสมาชิก

ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับผลกระทบกับการดำเนินชีวิตในภาพรวม คณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ในการประชุมครั้งที่พิเศษเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 จึงกำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกครูตามฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ดังนี้

1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทลงร้อยละ 0.25 บาท

2. งดการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือนเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 – กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้สมาชิกรายใดประสงค์จะชำระค่าหุ้นตามปกติ หือประสงค์จะเพิ่มหุ้นรายเดือนก็สามารถดำเนินการได้โดยนำเงินมาชำระหรือโอนเงินผ่านธนาคารมายังสหกรณ์พร้อมแจ้งชื่อให้สหกรณทราบ

3. คืนเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันส่วนที่เกิน 5000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงประกาษให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

นายสันติชัย บัวทอง

Related posts