บอร์ดกมว.ตั้งอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกมว.เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินการด้านพฤติกรรม ที่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยข้อบังคับฉบับใหม่นี้จะครอบคลุมพฤติกรรมที่กำหนดในร่างจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2563 ด้วย อย่างเรื่องการรักษาข้อมูลความลับของผู้รับบริการ

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสาร ภาพ วิดิทัศน์หรือเสียงของผู้บริการ จะต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเข้าถึง แก้ไข ใช้เผยแพร่ ดัดแปลงข้อมูลหรือการกระทำใดๆ ที่เป็นละเมิดหรือผิดกฎหมาย หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อผู้รับบริการ ซึ่งหากครูหรือผู้บริหารการศึกษามีการเผยแพร่คลิปวีดีโอ หรือคลิปเสียงของเด็กก็จะมีความผิดทางจรรยาบรรณ และข้อบังคับใหม่ก็จะกำหนดวิธีในการดำเนินการกับการกระทำผิดกรณีเหล่านี้

“ที่ผ่านการการกระทำความผิดในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนั้น อาจจะมีการกำหนดกระบวนการการพิจารณาโทษไว้ แต่ดำเนินการได้ช้า เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานในปัจจุบันที่มีระบบออนไลน์ มีโซเชียลมีเดียเข้ามา ทำให้เรื่องต่างๆ ถูกเปิดเผยขึ้นมาได้ง่ายและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ดังนั้นที่ประชุมจึงมีความเห็นว่าควรปรับการดำเนินการให้สอดคล้องและก้าวทันต่อยุคสมัย”ประธาน กมว.กล่าว

รศ.ดร.เอกชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องการกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ โดยจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหนึ่งชุด เพื่อมาศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้พร้อมกับการกำหนดระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ เช่น ครู จะต้องมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี อยู่ในระดับใด ผู้บริหารสถานศึกษาต้องอยู่ในระดับใด เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการในรูปแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร และอาจจะให้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะของครูได้

และที่ประชุมยังได้มีมติเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้ที่เรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ก่อนปี 2546 หลักสูตร 4 ปี ที่จะสามารถขอใบอนุญาตฯ ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบ ซึ่งระเบียบเดิมกำหนดว่าต้องขอรับใบอนุญาตฯ ภายใน 3 ปี

แต่ขณะนี้พบว่ามีกลุ่มครูที่มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ไม่ได้ยื่นขอรับภายใน 3 ปี และจะมาดำเนินการขอตอนนี้ที่เป็นช่วงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้น กมว.จึงมีมติให้ชะลอการอนุมัติใบอนุญาตฯ ก่อน หากข้อบังคับปรับปรุงแล้วเสร็จก็จะมีการนำมาพิจารณาอีกครั้ง

เดลินิวส์

https://www.dailynews.co.th/education/769931

Related posts