ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04006/ว1649 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่องการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม
 • ศึกษานิเทศก์
 • เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ครู
 • ผู้ปกครองนักเรียน
 • ผู้ที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น. โดยสามารถเข้าร่วมชมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่

 1. www.obectv.tv
 2. www.youtube.com/obectvonline
 3. www.facebook.com/obectvonline

Related posts