กลุ่มมหาวิทยาลัย แห่ลดค่าเทอม นักศึกษาสู้โควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา ภารดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)ได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ 9/2563 เรื่อง มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักศึกษา 

โดยคืนเงินบำรุงการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 25 % ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562  ซึ่งการคืนเงินบำรุงการศึกษาดังกล่าว  ถ้าเป็นนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจะคืนเป็นเงินโอนเครดิต เพื่อใช้เป็นการชำระค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  สำหรับมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์และประกาศให้ทราบต่อไป

ส่วน รศ.ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความลำบากของนักเรียน  นิสิต  ตลอดจนผู้ปกครองในการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤตินี้  จึงออกประกาศมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่21 เมษายนที่ผ่านมา 

โดยในภาคการศึกษาพิเศษ 3/2562 จะมีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา   50 %  และยกเว้นค่าเช่าหอพัก ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย  ส่วนภาคการศึกษา 1/2563 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิตทุกชั้นปี   10  %  และลดค่าเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย 50 %  ทั้งนี้สามารถแบ่งชำระค่าค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ 3 งวด นอกจากนี้ในภาคการศึกษา 1/2563 ยังจัดสรรทุนการศึกษาผ่านกองกิจการนิสิต จํานวน 1,500 ทุน  ทุนละ 3,000 บาท อีกด้วย

ขณะที่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ในส่วนของการช่วยเหลือนิสิต นั้น การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จะมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ 216 รายวิชา 317 หมู่เรียน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 23 – 1 พ.ค.นี้

โดยนิสิตสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้เป็นเวลา 2 เดือน หรือ หากมีกรณีจำเป็นอื่นใดให้นิสิตเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาต่อไป สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มก.จะปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10 % และให้ผ่อนชำระได้จนถึงก่อนวันสอบไล่ภาคฤดูร้อน 2563 และหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถชำระได้จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ทั้งนี้ยังมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ COVID -19 ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ทุนการศึกษา ทุนนิสิตช่วยงาน และตั้งกองทุน 300 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนิสิตและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น ทั้งนี้ มก.ได้เลื่อนเปิดภาคการศึกษา ภาคต้นปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เป็น วันที่ 13 ก.ค.2563 หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 10 ส.ค.2563ตามเดิม และระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรเป็นวันที่ 10 ส.ค.2563

ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า คณะผู้บริหาร สจล. มีความเห็นตรงกันที่จะมอบเงินเดือน 6 เดือนของพวกเราให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมเป็นเงิน 6.2 ล้านบาท โดยแต่ละคนให้ตามกำลังความสามารถตั้งแต่หลักหมื่น หลายหมื่นจนถึงเกือบแสนบาท ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค.63

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เดือดร้อน แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินช่วยเหลือไปแล้วก่อนหน้านี้ จำนวนหลายร้อยล้านบาทก็ยังไม่พอ สำหรับเงินเดือนของผู้บริหาร จะก็จะนำไปช่วยนักศึกษาที่เดือดร้อน ผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาคนใดที่เดือดร้อนก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ โดยรวมถึงนักเรียน ม.6 ที่สอบเข้า สจล.ได้ เป็นนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2563 ของ สจล.ถ้าเดือดร้อนก็เดินเข้ามาเราได้

เดลินิวส์

https://www.dailynews.co.th/education/770681

Related posts